Podmínky používání
Zásady ochrany osobních údajů
Použití cookies

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Essity

Verze 7.0, březen 2023

Společnost Essity AB a její dceřiné a přidružené společnosti se zavazují respektovat vaše informace a berou ochranu osobních údajů vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Essity Czech Republic s.r.o., se sídlem na Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 485 36 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 19108 (dále jen "Essity", "my" nebo "nás") jako správce osobních údajů shromažďuje, používá, zveřejňuje, ukládá a jinak zpracovává informace, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek.

1. Kategorie osobních údajů a účely zpracování

Metadata

Naše webové stránky nebo aplikaci můžete používat, aniž byste nám poskytli jakékoliv své osobní údaje. V takovém případě bude společnost Essity shromažďovat pouze následující údaje vyplývající z vašeho užívání:

webová stránka, ze které jste na naše stránky přišli, datum a čas návštěvy, objem přenášených dat, statut přenosu, typ webového prohlížeče, IP adresa, operační systém a rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Přístup na naše webové stránky nebo do aplikace vám bude umožněn na základě vaší IP adresy. Jakmile již IP adresa nebude pro tento účel nutná, zkrátíme vaši IP adresu tak, že z ní odstraníme poslední oktet. Metadata, včetně vaší zkrácené IP adresy, budou používána ke zlepšení kvality a služeb v rámci našich webových stránek nebo aplikace prostřednictvím analýzy uživatelského chování našich uživatelů.

Uživatelský účet

Pokud si na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci vytvoříte uživatelský účet, můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je například: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, zvolené heslo, telefonní číslo, informace ohledně bankovního účtu, informace o platební kartě, fakturační a doručovací adresa, zájem o vybrané výrobky/služby (dobrovolné), žádost o zasílání marketingových e-mailových zpráv (dobrovolné). Společnost Essity tyto osobní údaje zpracovává, abychom vám mohli v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy poskytovat naše služby a marketingové materiály a analyzovat vaše zájmy pro marketingové účely.

Objednávky výrobků

Pokud si prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace objednáváte nějaký výrobek, shromažďuje a zpracovává společnost Essity o vaší osobě následující osobní údaje: informace o vašem účtu, typ a množství výrobku, kupní cena, datum objednávky, stav objednávky, vratky výrobků, žádosti v rámci péče o zákazníky. Společnost Essity tyto osobní údaje zpracovává za účelem realizace smluvního vztahu a objednávky výrobku, poskytnutí služeb péče o zákazníky, plnění zákonných povinností, obhajoby, prokázání a uplatnění právních nároků a marketingu přizpůsobeného potřebám spotřebitele.

Objednávky vzorků výrobků

Pokud si prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace objednáváte vzorek nějakého výrobku, společnost Essity o vaší osobě shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje: údaje získané vyplněním příslušného objednávkového formuláře, zejména Vaše identifikační údaje, včetně jména, příjmení, adresy (ulice, číslo popisné, PSČ, město), e-mailové adresy, údaje o Vašem pohlaví, roku narození, typu objednávky (žena/muž/pečovatel), jakož i údaje o typu objednaného vzorku, datu objednávky, stavu objednávky, vratky výrobků, žádosti v rámci péče o zákazníky. Společnost Essity tyto osobní údaje zpracovává za účelem uzavření a plnění smlouvy, resp. vyřízení objednávky vzorku výrobku a poskytnutí služeb péče o zákazníky, plnění zákonných povinností, obhajoby, prokázání a uplatnění právních nároků a marketingu přizpůsobeného potřebám spotřebitele.

Pokud jste k tomu udělili společnosti Essity souhlas, výše uvedené údaje společnost Essity zpracovává rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se sortimentu Essity a osvětových a jiných aktivit společnosti Essity. Uvedené údaje ani souhlas nejste povinni za tímto účelem poskytnout. Souhlas je dobrovolný a máte právo jej kdykoliv odvolat (viz bod 4 a 8 níže). S neudělením souhlasu ani s jeho odvoláním nejsou pro vás spojeny žádné negativní důsledky; nebudete však dostávat uvedená obchodní sdělení.

Loterie

Pokud se účastníte nějaké loterie, společnost Essity o vaší osobě shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, datum přihlášení, datum vylosování jako vítěze, cena, odpovědi na kvíz. Společnost Essity zpracovává tyto osobní údaje pro účely realizace loterie, informování vítěze, doručení ceny vítězi, realizace akce a marketingu.

Údaje o zdraví

Při objednávání některých produktů může společnost Essity shromažďovat a zpracovávat také informace o zdravotním stavu, jak vyplývá z objednávky produktu. Údaje o zdravotním stavu jsou citlivé údaje a společnost Essity podniká všechny nezbytné kroky k ochraně těchto citlivých údajů v souladu s právními předpisy. Na základě souhlasu, a pokud je to v souladu s místními právními předpisy možné, může společnost Essity shromažďovat a zpracovávat údaje o zdravotním stavu pro účely realizace smluvního vztahu a objednávky produktu, poskytování služeb péče o zákazníky, dodržování právních povinností, obhajoby, stanovení a uplatnění právních nároků a marketingu na míru.

2. Třetí strany

 • Předávání údajů poskytovatelům služeb

Společnost Essity může k poskytování vybraných služeb angažovat externí poskytovatele služeb, kteří pro ni jednají jako zpracovatelé údajů, například poskytovatele služeb spojených s webovými stránkami, poskytovatele marketingových služeb nebo poskytovatele služeb IT podpory. Při poskytování těchto služeb mohou mít externí poskytovatelé služeb přístup k vašim osobním údajům a/nebo je mohou zpracovávat.

Požadujeme, aby tito externí poskytovatelé služeb zavedli a prováděli bezpečnostní opatření s cílem zajistit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů.

 • Ostatní příjemci

Společnost Essity může - v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů -předávat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, státním orgánům, právním poradcům, externím konzultantům nebo obchodním partnerům. Pokud dojde k fúzi nebo akvizici podniků, mohou být osobní údaje předány třetím stranám, které se na této fúzi či akvizici podílejí.

 • Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo získáváme, mohou být předávány a zpracovávány příjemci, včetně zástupců ve stejné skupině společností, kteří se nacházejí v zahraničí, a to i v Evropském hospodářském prostoru ("EHP") nebo mimo něj. Jedná se o země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů z hlediska evropského práva na ochranu údajů nebo z hlediska platného místního práva. Společnost Essity přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že předávání údajů mimo EHP nebo z jiných zemí původu bude přiměřeně chráněno podle požadavků platných právních předpisů o ochraně údajů. Pokud jde o předávání do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů, zakládáme předávání na vhodných zárukách, jako jsou standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí nebo dozorovým úřadem, schválený kodex chování spolu se závaznými a vymahatelnými závazky příjemce, jiné mechanismy předávání podle místních právních předpisů, jako jsou konkrétní smluvní doložky a závazná podniková pravidla, nebo schválené mechanismy certifikace spolu se závaznými a vymahatelnými závazky příjemce. O kopii takových vhodných ochranných opatření nás můžete požádat tak, že nás kontaktujete, jak je uvedeno v oddíle 8 (Kontaktujte nás) níže.

3. Právní základ zpracování údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na následujícím právním základě, pokud je to v souladu s místními právními předpisy:

 • udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • toto zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, které jste stranou, nebo k podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy;
 • toto zpracování je nezbytné za účelem dodržení zákonné povinnosti, které podléháme;
 • toto zpracování je nezbytné za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů a životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby;
 • toto zpracování je nezbytné k plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při uplatňování veřejné moci, kterou jsme byli případně pověřeni;
 • toto zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů, které my nebo třetí strana sledujeme, vyjma případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody, na základě kterých je vyžadována ochrana osobních údajů, zejména pokud jste nezletilá osoba;
 • další platné zákonné požadavky pro zpracování údajů, zvláště pak ustanovení právního řádu členského státu.

Vaše citlivé osobní údaje (resp. tzv. zvláštní kategorie osobních údajů) můžeme zpracovávat na následujícím právním základě, pokud je to v souladu s místními právními předpisy:

 • udělili jste výslovný souhlas se zpracováním svých citlivých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • toto zpracování je nezbytné pro účely plnění závazků a uplatňování konkrétních práv společnosti Essity nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení a sociální ochrany;
 • toto zpracování se týká osobních údajů, které subjekt údajů prokazatelně sdělí;
 • toto zpracování je nezbytné k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků nebo všude tam, kde soudy uplatní svoji soudní pravomoc;
 • Zpracování je nutné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva EU nebo členského státu EU, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

Poskytnutí vašich osobních údajů je nutné z důvodu zákonné či smluvní povinnosti nebo je nezbytné k uzavření smlouvy s vaší osobou či k tomu, abyste od nás mohli obdržet služby/výrobky, které jste si vyžádali, nebo tyto údaje poskytujete dobrovolně.

Neposkytnutí vašich osobních údajů pro vás může mít určité nevýhody, například se může stát, že nebudete moci obdržet určité výrobky a služby. Není-li však uvedeno jinak, nebude pro vás mít neposkytnutí vašich osobních údajů žádné právní důsledky.

O tom, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné (s ohledem na zákonný či smluvní požadavek) či dobrovolné, budete zpravidla informování v době, kdy od vás budeme osobní údaje sbírat.  

Neprovádíme automatizované rozhodování, včetně profilování.

4. Jaká máte práva a jakým způsobem můžete svá práva uplatnit?

Pokud jste udělili svůj souhlas s určitým zpracováním a použitím svých osobních údajů, můžete tento souhlas s účinností do budoucna kdykoliv odvolat. Dále můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely nebo za účelem jiných oprávněných zájmů, aniž by vám tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos telefonické komunikace podle základních tarifů nebo jiné komunikace.

V souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů máte právo (i) vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, (ii) vyžádat si opravu svých osobních údajů, (iii) vyžádat si výmaz svých osobních údajů, (iv) vyžádat si omezení zpracování svých osobních údajů, (v) požádat o přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (včetně námitky proti profilování) a (vii) vznést námitku proti automatizovanému rozhodování (včetně profilování).

Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás způsobem uvedeném níže v bodu 8 (Kontaktujte nás).

Máte-li nějakou stížnost, můžete ji podat u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů. V České republice jde o Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Cookies a další technologie sledování

Tyto webové stránky nebo aplikace využívají soubory označované jako cookies. Podrobnější informace naleznete v našem Předpisu o používání souborů cookie na odkaze zde: https://www.tenanet.cz/General/Common/Podminky-pouivani/#ot-sdk-cookie-policy 

6. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k tomu, aby vám mohly být poskytnuty služby a výrobky, které jste si vyžádali. Jakmile náš vztah skončí, vaše osobní údaje buď vymažeme, nebo je budeme anonymizovat, ledaže by se na ně vztahovaly zákonné požadavky na jejich uchování (například pro daňové účely). Vaše kontaktní údaje a informace o vašem zájmu o naše výrobky nebo služby můžeme uchovávat po delší časové období, pokud jste společnosti Essity dovolili zasílat vám marketingové materiály. Příslušné právní předpisy nám dále mohou ukládat povinnost uchovávat vaše osobní údaje po dobu 10 let od příslušného zdaňovacího období. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po skončení našeho smluvního vztahu v případě, že jsou nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo že je potřebujeme k tomu, abychom prokázali, uplatnili nebo obhájili právní nárok, a to pouze v rozsahu, v jakém tyto údaje potřebujeme. Pokud to bude možné, omezíme zpracování vašich osobních údajů po skončení smluvního vztahu pouze na takto vymezené účely.

7. Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů

Je možné, že budeme muset aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Nejnovější verze našich Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách.

8. Kontaktujte nás

Chcete-li uplatnit svá práva subjektu údajů nebo máte-li jakékoli další otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Zašlete prosím svou žádost na adresu:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Švédsko.

Použití cookies

Tato stránka používá cookies. V této části získáte informace o tom, jak se cookies používají a jak si je můžete nastavit. Také jak soubory cookie zachovat nebo odstranit.

1. Co jsou to soubory cookie?

Cookies jsou určité informace z webových stránek, uložené na pevný disk ve vašem počítači.

Nejsou to počítačové programy, ale malé soubory, které umožňují webovým stránkám ukládat a zpřístupňovat informace o prohlížení webu uživatelem.

Většina webových stránek používá cookies, protože dělají z internetu skvělý zážitek pro uživatele. Cookies umožňují internetovým stránkám poskytovat personalizované služby (například zapamatování přihlašování, uložení produktů v nákupním košíku nebo zobrazení relevantního obsahu).

Existují různé druhy cookies: dočasné soubory cookies (nebo sezónní cookies) jsou vymazány po uzavření prohlížeče; trvalé soubory cookies jsou uloženy, dokud nejsou aktivně vymazány nebo neskončí jejich platnost (která závisí na tom, na jak dlouho jsou cookies na dané stránce naprogramovány).

2. Jak vymazat soubor cookie?  

Většina prohlížečů je automaticky nastavena tak, že akceptuje soubory cookie.

Soubory cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat, ale pamatujte, že pokud tak učiníte, můžete ztratit možnost využívání řady funkcí, které jsou zapotřebí k správnému fungování webových stránek.   

Chcete-li si přečíst o souborech cookie více informací, navštivte, prosím, stránky www.aboutcookies.org, které obsahují vyčerpávající a nezávislé informace o tom, jak soubory cookie v rámci nastavení prohlížeče deaktivovat a jak vymazat soubory cookie, které již byly na vašem počítači uloženy.

Chcete-li odstranit soubory cookies z vašeho mobilního telefonu, budete muset použít manuál k telefonu.

3. Seznam TENA Cookies

Abychom vám mohli nabídnout personalizovaný uživatelský zážitek, používáme na těchto stránkách soubory cookie. Pokaždé, když navštívíte stránky, dojde k přesunu souborů cookie a/nebo k jejich zpřístupnění. Typy souborů cookie jsou uvedeny níže.


Název Cookie Účel Druh 1/2/3 strana cookies Živostnost
Souhlas s cookies Souhlas s cookies Funkční 1. 1 týden
_ga Analytické Výkonnostní 1. 24 měsíců
gtm_eng_findout Analytické Výkonnostní 1. 30 minut
gtm_eng_askTheDoctor Analytické Výkonnostní 1. 30 minut
gtm_eng_faqOpen Analytické Výkonnostní 1. 30 minut
gtm_eng_videoPlay Analytické Výkonnostní 1. 30 minut
gtm_eng_articleRead Analytické Výkonnostní 1. 30 minut
__atuvs AddThis share function Funkční 1. 24 měsíců
__atuvc AddThis share function Funkční 1. 1 hodina
Reklamní cookies Monitoring přístupu na stránky Vákonostní 1. nebo 3. Stálé cookies

 

AddThis - Naše stránky používají tento nástroj pro sdílení například na sociální sítě a podobné. Cookie se předává provozovateli tohoto nástroje. pro více informací, navštivte :(link to http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy ).

Striktně nezbytné soubory cookie – soubory cookie nezbytné pro to, aby vám umožnily pohybovat se na webových stránkách a využívat jejich funkce, jako je například přístup do zabezpečených oblastí stránek. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, které požadujete, jako je například realizace nákupu..

Soubory cookie související s výkonem – soubory cookie shromažďující informace o tom, jak uživatelé používají webové stránky, například které stránky uživatelé navštěvují nejčastěji a zda se jim na webových stránkách objevují chybové zprávy. Tyto soubory cookie neshromažďují údaje, na jejichž základě by bylo možné identifikovat uživatele. Veškeré informace, které tyto soubory cookie shromažďují, se seskupují a jsou tudíž anonymní. Využívají se pouze k zajištění lepšího fungování webových stránek.

Funkční soubory cookie – soubory cookie umožňující webovým stránkám zapamatovat si vaše volby (například jméno, jazyk nebo oblast) a nabídnout vám lepší funkce přizpůsobené vám na míru. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou být anonymizovány a nemohou sledovat vaši aktivitu na jiných stránkách.

Cílené nebo reklamní soubory cookie – soubory cookie využívané k nabídce reklamy, která by vás mohla zajímat a odpovídá vašim zájmům. Slouží rovněž k definování, kolikrát shlédnete určitou reklamu, a pomáhají měřit účinnost reklamní kampaně. Se svolením TENA je na stránky umisťují naše reklamní sítě. Pamatují si, že jste navštívili webové stránky, a tuto informaci sdílejí s dalšími organizacemi, jako například inzerenty. Cílené nebo reklamní soubory cookie mají často funkci odkazu na příslušné stránky, poskytovanou onou další organizací.

4. Přijetí Podmínek používání

Přijetím Podmínek používání a přístupem na stránky a jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie. S používáním souborů cookie můžete vyjádřit souhlas rovněž prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.